Dofinansowania

Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia można uzyskać przez PCPR i MOPS

 

Jakie są warunki, by skorzystać z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny ?

 

By móc skorzystać z dofinansowania przede wszystkim należy posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność. Spełnienie kryterium dochodowe; czyli o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód,w rozumieniu przepisów świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Dalej  obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty.

 

--> 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

--> 65 %przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 

Gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

 

 

Wymagane dokumenty do przedłożenia w MOPS

 

1. Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej / dziecka

2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem ( dot.osoby dorosłej) --> orginał należy posiadać do wglądu

3. Zaświadczenie od lekarza - zawierająca nazwę schorzenia: zaświadczenie musi zawierać nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do opieki domowej. Zaświadczenie musi posiadać również nazwę sprzętu rehabilitacyjnego

4. W przypadku osoby dorosłej - dowód osobisty do wglądu

Maksymalna wysokość dofinansowania - 80 % jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Na co  jeszcze możemy otrzymać dofinansowanie z Funduszy ?

 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną można ubiegać się o pieniądze z PFRON również na dostosowanie mieszkania do Twoich potrzeb. By skorzystać z tej formy pomocy należy uzasadnić potrzeby wynikające z twojej niepełnosprawności. Za bariery  architektoniczne uznaje się wszelkie utrudnienia występujące w mieszkaniu oraz budynku, które może rozwiązać jedynie praca techniczna.

 

--> Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania: czyli wszelkie utrudnienia w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne i konstrukcyjne lub chociaż warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma na celu w znacznym stopniu na ułatwienie wykonywania codziennych czynności podstawowych.

 

--> Likwidacja bariery w komunikowaniu się: czyli ograniczenie osobie niepełnosprawnej komunikowanie sie swobodnie z lub nawet przekazywanie informacji. I tutaj można ubiegać się o zakup komputera lub też specjalnej klawiatury np.logopedycznej lub też oprogramowania. W tym przypadku nie ma katalogu świadczeń, należy ściśle uzasadnić że związek z sprzętem, na który ubiegamy się o dofinansowanie jest związany z potrzebami indywidualnymi osoby niepełnosprawne, a zakup określonego sprzętu pozwoli zmniejszyć skutki tej bariery lub też całkowicie ja wyeliminować

--> Likwidacja barier technicznych: ten rodzaj bariery blokuje osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja bariery, następuje sprawniejsze działanie w społeczeństwie, zatem ułatwia z korzystania z przestrzeni życiowej do tego celu musimy wykorzystać rozwiązanie techniczne np. schodołaz, podnośnik wannowy lub podnośnik transportowy.

 

 

W tym przypadku, pomoc udzielona jest bez znaczenia na wysokość dochodu, w miarę posiadania środków.

Ważna informacja - dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarcia umowy o dofinansowanie z środków Funduszu. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95 % nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Z powyższymi dokumentami należy udać się do PCPR lub MOPS w swoim rejonie zamieszkania i złożyć wniosek, który dostępny jest w każdym punkcie o przyznanie dofinansowania. Wnioski można składać w ciągu całego roku - są one rozpatrywanie według kolejności zgłoszeń.